เที่ยวอย่างไรให้สร้างสรรค์ เที่ยวแล้วต้องรักษ์ด้วย

 การท่องเที่ยวนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวในสังคมเมือง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวตามแหล่งงานศิลปะต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้คนที่หลงใหลในการท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่างกันนั้นมีความสุขทั้งสิ้น แต่โลกทุกวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งความรู้นั้นไม่ได้มีแต่เพียงในห้องเรียน ดังนั้นบุคคลที่รักในการท่องโลกนั้นนิยมที่จะออกไปค้นหาคำตอบต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความท้าทายไปพร้อมกันกับการพักผ่อนหย่อนใจ แต่สถานที่เที่ยวไหนบ้างล่ะที่จะทำให้การท่องเที่ยวในแต่ละครั้งนั้นสร้างสรรค์ ไปดูกันเลย       

เที่ยวตามแหล่งธรรมชาติเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันนี้มีผู้คนหันมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันมากขึ้น เนื่องจากโลกของเราได้ถูกทำลายลง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ถูกทำลายด้วยฝีมือมนุษย์เป็นจำนวนมาก แต่ยังมีกลุ่มบุคคลที่ให้ความสนใจและพร้อมที่จะท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันด้วย และผู้ที่ชอบเที่ยวธรรมชาตินั้นควรจะมีสามัญสำนึกของตนเองอยู่โดยที่ไม่ไปเบียดเบียนสัตว์หรือทำลายธรรมชาติ หรือแม้แต่เก็บของเหล่านั้นมาเป็นสิ่งของส่วนตน ซึ่งหากทำได้ดังนี้จะทำให้ธรรมชาติยังคงอยู่ต่อไปอย่างสมบูรณ์

เที่ยวตามศูนย์แหล่งการเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงมากในยุคนี้ เพราะนอกจากที่จะได้เที่ยวตามแหล่งธรรมชาติที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วนั้น ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชนบทในเมืองต่าง ๆ ที่ไป อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรพอเพียงและงานหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านอีกด้วย ซึ่งการท่องเที่ยวแนวนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะมาให้ความรู้โดยตรง ทำให้เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการไปศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาผลงานและพัฒนาประเทศ ให้ดียิ่งขึ้น

เที่ยวตามแหล่งชุมชนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นหมู่บ้านชาวเขากะเหรี่ยง หรือหมู่บ้านชนเผ่าต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในประเทศตามเขตชายแดน หรือพื้นที่ห่างไกล ซึ่งการท่องเที่ยวแนวนี้จะทำให้ผู้ที่ไปพบเห็นได้เปิดโลกใหม่ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมของชนเผ่าเหล่านั้น รวมทั้งจารีตประเพณี อาหารการกิน อีกทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ใช้จะมีวัฒนธรรมเฉพาะแบบ ซึ่งแต่ละชนเผ่านั้นจะมีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งการเข้าไปท่องเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรมของชนเผ่าในชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้ จะทำให้ผู้ท่องเที่ยวนั้นเกิดความหลงใหลกับความงดงามของอารยธรรมที่ไปได้อย่างแน่นอน อีกทั้งการท่องเที่ยวแบบนี้จะมีไกด์หรือผู้นำชุมชนเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องและยังได้สัมผัสกับการปฎิบัติงานของคนในชุมชนนั้นจริงอีกด้วย

ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นถือเป็นการท่องเที่ยวที่มีความสร้างสรรค์ เนื่องจากการไปเที่ยวตามสถานที่เฉพาะเหล่านี้ จะให้ความรู้และเปิดโลกทัศน์ใบใหม่ให้แก่ผู้ที่ไปพบเห็น อีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้รับเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือประเทศชาติต่อไปได้ หรืออาจนำความรู้ที่ได้รับมามาสอนหรือบรรยายต่อกับผู้ที่ไม่เคยไปได้มองเห็นถึงแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยได้อีกด้วย