โปรแกรมเที่ยวเกาะช้าง 2วัน1คืน กรุงเทพ-จ.ตราด

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

โปรแกรมเที่ยวเกาะช้าง 2วัน1คืน กรุงเทพ-จ.ตราด


 ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
01:30 รับท่านที่นัดพร้อมอำนวยความสะดวกจากทีมงาน โดยรถตู้มุ่งสู่ กรุงเทพ-จ.ตราด บริการน้ำดื่ม+ขนม
06:30 ถึง จ.ตราด บริการอาหารเช้า(มื้อที่1)
07:00 ถึงแหลมงอบ ท่าเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่เพื่อเดินทางข้ามเกาะช้าง
08:00 Check in ที่พักเกาะช้างสยามเบย์ รีสอร์ท(แอร์+น้ำอุ่น) เก็บสัมภาระเข้าที่พักติดหน้าหาดทะเล
08:30 ออกเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า พร้อมชมวิถีชีวิตชาวบ้านของเกาะช้าง
10:00 ออกเดินทางสู่น่านน้ำทะเลอ่าวไทยชมทัศนีย์ภาพของหมู่เกาะน้อยใหญ่ตลอดการเดินทาง
11:00 เดินทางมุ่งสู่เกาะยักษ์ เกาะทองหลาง เกาะโล้น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมแนวปะการังน้ำตื้น ในอ่าวไทย
12:00 บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่2)
13:00 เดินทางมุ่งสู่เกาะรังเพลิดเพลินกับน้ำทะเลสีมรกตชายหาดทรายขาว สะอาด สนุกสนานกับการเล่นน้ำ หน้าอุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะรัง ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสวยงามมากที่สุดกว่าเกาะอื่น
16:00 นำท่านเดินกลับสู่หมู่บ้านบางเบ้า
17:00 ถึงบางเบ้านำท่านกลับสู่ที่พัก
18:30 บริการอาหารเย็น(มื้อที่3)
วันที่2 รายการ
07:00 บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Breakfast(มื้อที่ 4) พร้อมสุดกลิ่นไอทะเลยามเช้า
08:30 พักผ่อนตามอัธยาศัยเก็บภาพบรรยากาศที่พักหรือเล่นน้ำทะเล เก็บสัมภาระ Check out จากที่พัก
09:00 นำท่านสู่น้ำตกคลองพลู น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเกาะช้าง
11:00 อำลาเกาะช้าง ลงเรือเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
12:00 บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก
19:00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ อำลาด้วยรอยยิ้มความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก