เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ-เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

เกาะตะรุเตา-เกาะไข่,เกาะหินซ้อน-เกาะผึ้ง-เกาะไผ่-เกาะดง-เกาะรอกลอย-เกาะราวี,นั่งกระเช้าลอยฟ้า-ชมพิพิธภัณฑ์อดีตนายกมาเลเซียดร-ช้อปปิ้งตลาดกั๊วะ,สุสานพระนางมัสสุรีย์-ดาตารันลัง


 ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
10:30 พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ท่าเทียบเรือ จ.สตูล
11:00 ลงเรือSpeed Boatเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะถึงเกาะตะรุเตา แวะนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา แวะชมเกาะไข่สมควรแก่เวลานำท่านสู่เกาะหลีเป๊ะ
12:00 บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เข้าสู่ที่พัก รีสอร์ท อิสระกับการเล่นน้ำชายหาด
19:30 บริการอาหารค่ำ(มื้อที่ 2) ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่2 รายการ
07:00 บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
09:00 สู่เกาะหินซ้อนชมธรรมชาติของหินที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติดำน้ำตื้น จากนั้นดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้งเกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย ให้ท่านสนุกสนานตื่นเต้นกับความสวยงามของปะการังอ่อน7สี
12:00 ออกเดินทางสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4)
13:00 ออกเดินทางสัมผัสความสวยงามของปะการังที่ อ่าวสอง สมควรแก่เวลานำท่านสู่ เกาะหินงามจากนั้นนำท่านเดินทางดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันณ ร่องน้ำจาบังสมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าที่พักเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเกาะหลีเป๊ะ เดินเล่นถนนคนเดินตามอัธยาศัย
19:30 บริการอาหารค่ำ(มื้อที่ 5) ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่3 รายการ
07:00 บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
09:00 นำคณะลงเรือกลับท่าเรือ
12:00 บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7) ณ ภัตตาคาร
13:00 ลงเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี ดินแดนต้องคำสาป นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า Cable Car ชม พิพิธภัณฑ์อดีตนายกมาเลเซียดร.มหาธีร์ มูฮัมมัด แล้วช้อปปิ้งตลาดกั๊วะ ซึ่งเป็นตลาดปลอดภาษี
18:00 บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 8) จากนั้นเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม
วันที่4 รายการ
07:00 รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหารของโรงแรมอิ่มแล้วนำท่านชมสุสานพระนางมัสสุรีย์
10:00 เดินทางสู่ท่าเรือ ถ่ายรูป ดาตารันลัง สัญลักษณ์เกาะลังกาวีจากนั้นบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่10)
12:00 ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับสู่ จ .สตูล
13:00 ถึงท่าเรือ จังหวัดสตูล ส่งคณะขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก