เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ- เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

เกาะหลีเป๊ะ-เกาะไข่-ดำน้ำดูปะการัง-ชมเกาะหินงาม,เกาะลังกาวี-นั่งกระเช้าลอยฟ้า-ช้อปปิ้งตลาดกั๊วะ,สุสานพระนางมัสสุรีย์-ดาตารันลัง


 ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
10:30 พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ท่าเทียบเรือ จังหวัดสตูล
11:00 ลงเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน ถึงเกาะตะรุเตา
12:00 บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1)ชมศูนย์นิทรรศการและนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาแวะชม เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สมควรแก่เวลา เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
13:00 นำท่านดำน้ำดูปะการัง หาดทรายขาว เกาะราวี,อ่าวสอง เกาะอาดังชมเกาะหินงาม ดูปะการังหลากสีสัน ณ ร่องน้ำจาบัง
17:00 ถึง เกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก รีสอร์ทให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ
19:30 บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ … ตามอัธยาศัย
วันที่2 รายการ
07:30 บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
09:00 นำคณะลงเรือกลับท่าเรือ เดินทางสู่ท่าเรือ พร้อมบริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4)
13:30 ลงเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าสู่ เกาะลังกาวี ดินแดนต้องคำสาปนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า Cable Carชม พิพิธภัณฑ์อดีตนายกมาเลเซีย ดร.มหาธีร์ ช้อปปิ้งตลาดกั๊วะ ซึ่งเป็นตลาดปลอดภาษีจากนั้นเช็คอินเข้าสู่ที่พัก
18:30 บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่3 รายการ
07:00 รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหารของโรงแรม อิ่มแล้วนำท่านชมสุสานพระนางมัสสุรีย์
10:00 เดินทางสู่ท่าเรือ ถ่ายรูป ดาตารันลัง สัญลักษณ์เกาะลังกาวีจากนั้นบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่7)
12:00 ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับสู่ จ .สตูล
13:00 ถึงท่าเรือ ส่งคณะขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก