อุ่นใจ เที่ยวละไม ใฝ่ถึงธรรม ล่องใต้…ได้บุญ นครศรีธรรมราช

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

อุ่นใจ เที่ยวละไม ใฝ่ถึงธรรม ล่องใต้…ได้บุญ นครศรีธรรมราช


 ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
ช่วงเช้า ออกเดินทางจากที่พัก – เดินทางนมัสการหลวงพ่อพร้อม เกจิแห่งศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราช ณ วัดคลองแดน ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช – ชมทัศนียภาพในบรรยากาศของท้องถิ่นอันสวยงามสมบูรณ์ พร้อมกราบบูชาองค์เทพารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต ณ ศาลหลวงต้นไทร – ร่วมค้นหาตำนาน และนมัสการพระนางเลือดขาว อัครมเหสีของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ณ วัดแม่เจ้าอยู่หัว หรือวัดพระนางเลือดขาว ซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วงบ่าย – เดินทางไป นมัสการพ่อท่านเขียว เกจิอาจารย์ด้านความเมตตา และอยู่ยงคงกระพัน ณ วัดหรงบน ต.บางตะพงษ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช – ร่วมค้นหา ตำนานพระนางเหมชาลา พระนางผู้ซึ่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดินทางมาประดิษฐานไว้ยังหาดทรายแก้ว ที่เมืองนคร วัดเกาะนางโดย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช – เดินทางกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก