ลังกาวี – เกาะหลีเป๊ะ 5 วัน (พัก ลังกาวี 1 คืน หลี่เป๊ะ 1 คืน)

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

สตูล – เกาะลังกาวี – Underwater World – เคเบิลคาร์ ลังกาวี – สตูล – เกาะสวรรค์ อันดามันใต้ – เกาะไข่ เกาะอาดัง – เกาะราวี – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง


 ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
15:00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ ออกเดิน ทางสู่ จ.สตูล โดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ตลอดการเดินทาง
18:00 บริการอาหารเย็น
05:30 ถึง จ.สตูล นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักชั่วคราวเพื่อทำภารกิจส่วนตัว (อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า)
07:00 บริการอาหารเช้า
08:30 เดินทางต่อสู่ ท่าเรือ หลังผ่านพิธีการผ่านแดน นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศเดินทางสู่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
10:30 ถึงท่าเทียบเรือเกาะลังกาวี หลังพิธีการผ่านแดนตรวจเอกสาร นำทุกท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศท้องถิ่นนำเที่ยวชมรอบเกาะลังกาวี
12:30 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Underwater World ที่มีพันธุ์ปลามากที่สุดในเอเซีย จากนั้นให้ ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ศูนย์การค้า Langkawi Shopping Paradise สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ Oriental Village หมู่บ้าน จำลองที่รวบรวมวัฒนธรรมของสี่ประเทศ ไทย จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย จากนั้นนำท่านโดยสาร เคเบิลคาร์ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเกาะลังกาวี ผ่าน น้ำตกอันสวยงามและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ สู่ ยอดเขากูนุงมะจิงจั้ง ซึ่งมีความสุง 710 เมตร จากนั้นนำท่านผ่านแดนประหารมะสุหรี Padang Matsirat แวะชม สุสานพระนางมะสุหรี Makam Mahsuri หรือพระนางเลือดขาว หญิงสาวชาวไทยที่มาของ คำสาปเจ็ดชั่วโครต จากนั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ ดร. มหาธีร์ อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย สถานที่รวบรวมของขวัญและของที่ระลึกจากบุคคลสำคัญ และผู้นำจากประเทศต่าง ๆ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ย่าน ตลาดกัวฮ์ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ เหล้า บุหรี่ นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนม และช้อคโกแล็ต
18:30 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก จากนั้นเชิญทุกท่านท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่2 รายการ
05:30 ถึง จ.สตูล นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักชั่วคราวเพื่อทำภารกิจส่วนตัว (อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า)
07:00 บริการอาหารเช้า
08:30 เดินทางต่อสู่ ท่าเรือ หลังผ่านพิธีการผ่านแดน นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศเดินทางสู่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
10:30 ถึงท่าเทียบเรือเกาะลังกาวี หลังพิธีการผ่านแดนตรวจเอกสาร นำทุกท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศท้องถิ่นนำเที่ยวชมรอบเกาะลังกาวี
12:30 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Underwater World ที่มีพันธุ์ปลามากที่สุดในเอเซีย จากนั้นให้ ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ศูนย์การค้า Langkawi Shopping Paradise สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ Oriental Village หมู่บ้าน จำลองที่รวบรวมวัฒนธรรมของสี่ประเทศ ไทย จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย จากนั้นนำท่านโดยสาร เคเบิลคาร์ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเกาะลังกาวี ผ่าน น้ำตกอันสวยงามและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ สู่ ยอดเขากูนุงมะจิงจั้ง ซึ่งมีความสุง 710 เมตร จากนั้นนำท่านผ่านแดนประหารมะสุหรี Padang Matsirat แวะชม สุสานพระนางมะสุหรี Makam Mahsuri หรือพระนางเลือดขาว หญิงสาวชาวไทยที่มาของ คำสาปเจ็ดชั่วโครต จากนั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ ดร. มหาธีร์ อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย สถานที่รวบรวมของขวัญและของที่ระลึกจากบุคคลสำคัญ และผู้นำจากประเทศต่าง ๆ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ย่าน ตลาดกัวฮ์ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ เหล้า บุหรี่ นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนม และช้อคโกแล็ต
18:30 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก จากนั้นเชิญทุกท่านท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่3 รายการ
06:00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07:00 นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ อำลาเกาะลังกาวี
08:30 นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ เดินทางกลับสู่ จ. สตูล
09:30 คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล นำคณะออกเดินทางต่อสู่ ท่าเรือปากบารา
11:00 ถึงท่าเทียบเรือ นำคณะออกเดินทางท่องทะเลอันดามัน ชมเกาะประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ร่องรอยแห่งความหฤโหดของ ทัณฑสถาน ที่พันธนาการความทรงจำของอดีตไว้
12:00 บริการอาหารกลางวัน (แบบปิกนิก) ชม เกาะไข่ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสตูล ชมซุ้มประตูหินรูปงวงช้างที่ยื่นจรด ดื่มด่ำน้ำทะเล เชื่อกันว่ามีเรื่อง ฃเล่า ชวนพิศวง ณ ที่นั่น
14:00 คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำคณะเข้าสู่ที่พัก จากนั้นเยี่ยมชมวิถี ชาวอุรักราโว๊ย ชนพื้นเมืองบนเกาะหลีเป๊ะ สุข สนุก อิสระ กับการเล่นน้ำทะเลใส สะอาดบริเวณหน้าที่พักตามอัธยาศัย
19:00 บริการอาหารค่ำ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่4 รายการ
08:00 อรุณสวัสดิ์กับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09:00 ล่องเรือชมความงามของเกาะสวรรค์อันดามันใต้ ชื่นชมความงามของหาดทรายยาวสุดสายตาสัมผัสเม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่นแป้งบน เกาะอาดัง ให้ ท่านได้สนุกกับการเล่นน้ำบริเวณชายหาดหน้าเกาะ ได้เวลาสนุกกับหลาก หลายกิจกรรมบน เกาะราวี ชมแนวปะการังน้ำตื้น อิ่มใจกับฝูงปลานานาชนิด ที่แวะมาทักทายอย่างใกล้ชิด
12:00 บริการอาหารเที่ยงบนเกาะ( แบบปิกนิก) ตระการตากับความมหัศจรรย์ของหินกลมเกลี้ยงที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้อย่างพิศวงของ เกาะหินงาม ดื่มด่ำ ชมความงามของแนวปะการัง 7 สี ณ ร่องน้ำจาบัง
14:00 อำลาเกาะมัลดีฟแห่งสยาม สวรรค์ทะเลใต้ ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ จ.สตูล
16:00 บริหารอาหารเย็น หลังอาหารอิสระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่5 รายการ
05:00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก