ดอยภูลังกา – ดอกภูคาบาน – ดอยภูคา – ล่องแก่งน้ำว้า – งาช้างดำ เสาดินนาน้อย – ศรีน่าน – ผาชู้ – เขื่อนสิริกิติ์ – วนอุทยานสักใหญ่

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

ดอยภูลังกา – ดอกภูคาบาน – ดอยภูคา – ล่องแก่งน้ำว้า – งาช้างดำ เสาดินนาน้อย – ศรีน่าน – ผาชู้ – เขื่อนสิริกิติ์ – วนอุทยานสักใหญ่


 ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
19:00 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ
19:30 ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง สู่ อ.ปง จ.พะเยา บริการข้าวต้มรอบดึกที่ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)
วันที่2 รายการ
05:30 อรุณสวัสดิ์ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จ.พะเยา ให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัวจากนั้นเปลี่ยนเป็นรถ โฟล์วีล เดินทางสู่ ยอดภูลังกา (ระยะทาง 7 กม.) ชมพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามและทะเลหมอกอันสวยงาม ยามเช้าบน ยอดภูลังกา (เดินเท้าจากจุดจอดรถระยะทาง 100 เมตร) ชม ลานโอโซนและลานบันลังก์เทวดา
08:00 บริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารโครงการหลวง (มื้อที่ 2) หลังอาหารชมสวนดอกไม้ภายในโครงการหลวง
10:00 นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ปัว จ.น่าน (เส้นทางส่วนใหญ่เป็นภูเขา วิวทิวทัศน์สวยครับ)
12:00 บริการอาหารกลางวันที่ร้าน อ.ปัว (มื้อที่ 3) หลังอาหารเดินทางสู่ ดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ต้นชมพูภูคา ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้น เดินทางชม ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน Unseen in Thailand) ที่ วัดปราง
18:00 นำท่านเข้าที่พัก (พักรีสอร์ท อ.ปัว ห้องละ 2 ท่าน)
19:00 บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย……ราตรีสวัสดิ์
วันที่3 รายการ
07:00 บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม สนุกสนานกับกิจกรรม ล่องแก่งน้ำว้า ผ่านแก่งหลวง และแก่งเล็กแก่งน้อยมากมาย (ใช้เวลาล่องแก่ง 2 ชั่วโมง)
12:00 บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) หลังอาหารเดินทางสู่ตัวเมือง จ.น่าน นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง เพื่อเป็น สิริมงคล จากนั้นนำท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอันสวยงามที่ วัดภูมินทร์ ชม งาช้างดำ ที่ พิพิธภัณฑ์เมืองน่าน และ ชม วัดช้างค้ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักโรงแรม จ.น่าน ห้องละ 2 ท่าน)
19:00 บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย ……ราตรีสวัสดิ์
วันที่4 รายการ
07:00 บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน แวะชมความมหัศจรรย์ของ เสาดินนาน้อย ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาและลำน้ำน่านที่ จุดชมวิวผาชู้ ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านประมงปากนาย
12:00 บริการอาหารกลางวันที่แพปากนาย (มื้อที่ 9) หลังอาหารชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ เขื่อนสิริกิติ์ จากนั้นข้ามแพ เดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์ เดินทางกันต่อสู่ จ.พิษณุโลก แวะชม วนอุทยานฯสักใหญ่ ชมต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะให้ท่านเลือกซื้อของฝากกลับบ้านและทานอาหารเย็นกันตามสบาย
22:30 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก