ดอยตุง – ดอยแม่สลอง – บ้านท่าตอน – ดอยอ่างขาง – วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – ดอยผาหม่น – น้ำตกภูซาง – กว๊านพะเยา

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

ดอยตุง – ดอยแม่สลอง – บ้านท่าตอน – ดอยอ่างขาง – วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – ดอยผาหม่น – น้ำตกภูซาง – กว๊านพะเยา


 ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
18:00 พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19:00 นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ. เชียงราย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ แวะบริการข้าวต้มรอบดึกที่ร้านอาหารสี่แคว ริเวอร์ไซด์ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1) (สำหรับท่านที่อยู่ย่านบางเขน-รังสิต ท่านสามารถขึ้นที่รังสิตได้ครับ ทางเราจะแจ้งจุดนัดหมายให้ทราบอีกครั้ง)
วันที่2 รายการ
07:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ. เชียงราย ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรมวังคำ (มื้อที่ 2)
08:30 เปลี่ยนรถเป็นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางสู่ ดอยตุง นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่าน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดที่ สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง และ พระตำหนักดอยตุง
12:00 บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารโครงการหลวงดอยตุง (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า หมู่บ้านอีก้อ หมู่บ้านสันติคีรี สุสานนายพลต้วน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบนดอยแม่สลองพร้อมนำท่านชิมชา ซื้อเห็ดหอม ชม บ้านเกรียงศักดิ์ เก๋งจีน สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง แวะชม สวนส้มธนาธร ชมพันธุ์ส้มนานาชนิด และชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำกกที่ จุดชมวิววัดท่าตอน จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก (พักบ้านสุวรรณภูมิบนดอยอ่างขาง มีน้ำอุ่น ทีวีทุกห้อง ห้องละ 4 – 5 ท่าน)
19:00 บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารสุวรรณภูมิ (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย…..ราตรีสวัสดิ์
วันที่3 รายการ
05:30 นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวกิ่วลมอ่างขาง ชมทัศนียภาพของขุนเขาเขตชายแดนไทย-พม่า ที่ จุดชมวิวฐานปฎิบัตการนอแล และชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าปะหล่อง
08:00 บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารชม สวนไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลเมืองหนาว สวนบอนไซ แปลงทดลองปลูกพืชเมืองร้อนภายใน โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง พักผ่อนถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.แม่สรวย
12:00 บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเชียงรายคันทรี่ฮิลล์ (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาน้อยใหญ่ ระหว่างการเดินทาง แวะชมความสวยงามของ วัดร่องขุ่น ตอนเย็น ถึง ภูชี้ฟ้า เข้าที่พัก พักผ่อน (พักบ้านลักษณ์บริการ พักหลังละ 4 – 5 ท่าน มีน้ำอุ่น ทีวีทุกหลัง) ชมวิวทิวทัศน์หน้าที่พักกันตามสบาย
19:00 บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารลักษณ์บริการ (มื้อที่ 7) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย ……ราตรีสวัสดิ์
วันที่4 รายการ
05:30 นำท่านนั่งรถขึ้น จุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า
08:30 บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่ ดอยผาตั้ง ชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ประตูสยามผาบ่อง จุดชมวิว201 ซึ่งมองเห็นประเทศลาวและแม่น้ำโขงได้ชัดเจน
12:00 บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) หลังอาหารชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวและ สวนไม้ประดับอันสวยงามที่ โครงการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น จากนั้นนำท่านชม น้ำตกภูซาง Unseen in Thailand สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ อ.เชียงคำ นำท่านชมศิลปะไทยลื้อและนมัสการ พระเจ้านั่งดิน ที่ วัดพระนั่งดิน Unseen in Thailand จากนั้นชมวิหารไม้สักทองศิลปะไทยใหญ่-พม่าที่ วัดนันตาราม เดินทางสู่ ตัวเมืองพะเยา นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ที่ วัดศรีโคมคำ เพื่อเป็นสิริมงคลและสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง พร้อมซื้อของฝากกลับบ้านและชมบรรยากาศยามเย็นของ กว๊านพะเยา
18:00 บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารแสงจันทร์ (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่5 รายการ
05:00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก