ซาฟารีเวิลด์ สวนสัตว์และการแสดงโชว์

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

ซาฟารีเวิลด์ สวนสัตว์และการแสดงโชว์


ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
07:00 นักเรียนพร้อมเพียงกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อเช็คชื่อ และเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
08:00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ซาฟารีเวิลด์ ระหว่างทางสนุกกับกิจกรรมจากพี่พี่มัคคุเทศก์ พร้อมบริการอาหารเช้า(มื้อที่1)
09:30 เดินทางถึงซาฟารีเวิลด์ภายใต้บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม กว้างใหญ่ในใจกลางกรุงเทพฯภายในสวนสัตว์เปิด ชมสัตว์หายากใกล้สูญพันธ์ รวมทั้งสัตว์อนุรักษ์มากกว่า400ประเภท จำนวนมากกว่า4,000ตัว มาจากทั่วมุมโลก สัมผัสชีวิตสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ สัตว์ป่าหายากนานาชนิด ใกล้ชิดกับสัตวืป่านานาชนิด และตื่นเต้นกับการแสดงให้อาหารสัตว์อันดุร้าย
11:00 บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่2)
16:00 นำทุกท่านเดินทางกลับสู่รถบัส เพื่อเดินทางกลับ
17:00 นำทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก