กรุงเทพฯ-สามเหลี่ยมทองคำ-พระตำหนักดอยตุง – พระธาตุดอยตุง – สวนดอกไม้ – ดอยแม่สลอง – วัดท่าตอน – ดอยอ่างขาง-จุดชมวิวอ่างขาง – บ้านนอแล – โครงการหลวง –

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ราคา: ติดต่อสอบถามโทร 02-873-6880 บาท

กรุงเทพฯ-สามเหลี่ยมทองคำ-พระตำหนักดอยตุง – พระธาตุดอยตุง – สวนดอกไม้ – ดอยแม่สลอง – วัดท่าตอน – ดอยอ่างขาง-จุดชมวิวอ่างขาง – บ้านนอแล – โครงการหลวง – วัดร่องขุน-ชมทะเลหมอกบนยอดดอยภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – ดอยผาหม่น – น้ำตกภูซาง – วัดพระนั่งดิน – วัดศรีโคมคำ

ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
19:00 เจ้าหน้าที่ของรักเมืองไทยทัวร์รับท่านที่จุดนัดหมาย
19:30 เดินทางสู่ภาคเหนือฟังคำบรรยายแนะนำข้อมูลต่างๆจากมัคคุเทศก์อารมณ์ดี เพลิดเพลินกับการชม V.D.O. พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
23:00 บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่1)
วันที่2 รายการ
06:30 เดินทางถึง จ.เชียงรายให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรมอินคำโฮเทล หรือริมจันทร์ รีสอร์ท หลังจากนั้นบริการอาหารเช้า (มื้อที่2) ที่โรงแรมดังกล่าว
09:30 นำท่านชมดินแดนสามเหลี่ยมทองคำซึ่งมีแม่น้ำโขงกั้นระหว่าง 3 ประเทศ ไทย-ลาว-พม่า หลังจากนั้นนำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของสองฝั่งโขง หลังจากนั้นนำท่านข้ามไปยังฝั่งลาว ณ. เกาะดอนซาวให้ท่านเลือกซื้อของตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนำท่านกลับฝั่งไทย
11:00 นำท่านท่องเที่ยวที่ตลาดเชียงแสน(ตลาดผลไม้สดจากประเทศจีน)
12:30 บริการอาหารเที่ยงที่ (มื้อที่3)โรงแรมวังทอง อ.แม่สาย หลังอาหารเที่ยงให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีวางขายอยู่มากมายที่ตลาดแม่สาย
15:30 นำท่านเดินทางข้ามสู่ประเทศเพื่อนบ้าน(พม่า) ที่ จ. ท่าขี้เหล็กชมเจดีย์เชวงดากองค์ องค์จำลองซึ่งมีขนาดเท่าองค์จริงหลังจากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูปหยกขาว นำท่านเดินเล่นตลาดพลอย ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ประเทศไทย
18:30 บริการอาหารเย็น (มื้อที่4) ที่ตัวเมืองเชียงราย ภัตตาคารจีนยูนาน อาหารอร่อยๆ บรรยากาศสบายๆ ริมแม่น้ำกก
19:30 นำท่านเดินเล่นที่ตลาดเชียงรายไนท์บาซาร์ (แม่ค้าจะมีทั้งคนในตัวเมืองและชาวเขา)
21:00 นำท่านเช็คอินเข้าที่พักที่ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก ให้ท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์………..
วันที่3 รายการ
07:30 บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารเช้าให้ท่านเก็บสัมภาระเพื่อให้ท่านเดินทางท่องเที่ยวกันต่อไปยังจุดหมายข้างหน้า คือ จ. เชียงใหม่
09:00 นำท่านนมัสการพระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนา หลังจากนั้นนำท่านนชมพระตำหนักดอยตุงซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จย่าเป็นศิลปะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และล้านนาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและงดงามมาก หลังจากนั้น นำท่านชมไร่แม่ฟ้าหลวงถือว่าเป็นแปลงดอกไม้ที่สวยที่สุดในประเทศไทย มีดอกไม้บานตลอดทั้งปี
12:30 บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่4) มื้ออร่อยบรรยากาศสบายๆ ณ. ร้านอาหารของโครงการหลวงดอยตุง
14:00 นำท่านออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ให้ท่านได้ชมธรรมชาติแห่งขุนเขาที่สวยงามสองข้างทาง
16:00 นำท่านชมความสวยงามของไร่ชาพร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ หลังจากนั้นนำท่านชิมชาที่ไร่ชา 101
17:00 นำท่านชม วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าเย้า อาข่า ณ หมู่บ้านสันติคีรี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนกองพล 93 บนดอยแม่สลองซึ่งครั้งหนึ่งเคยช่วยทหารไทยรบกับพรรคคอมมิวนิสน์แห่งประเทศไทย หลังจากนั้นให้ท่านได้ชิมชา ซื้อเห็ดหอมจากร้านค้าของชาวบ้านกันตามอัธยาศัย
17:30 นำท่านชม บ้านเกรียงศักดิ์ ซึ่งชาวบ้านบนดอยแม่สลองร่วมกันสร้างให้ท่านพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันน์ อดีตนายกฯ ผู้ที่นำพันธ์ชาชั้นดีจากประเทศใต้หวันมาปลูกบนดอยแม่สลองสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง แวะชมวัดท่าตอน ชมเจดีย์กระจกที่งดงามมาก ชมทิวทัศน์ความสวยงามของแม่น้ำกก
19:30 นำท่านเดินทางถึงดอยอ่างขาง หลังจากนั้นบริการอาหารมื้อค่ำที่ร้านอาหารสุวรรณภูมิ บนดอยอ่างขาง (มื้อที่ 5) หลังอาหารมื้อค่ำนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักบ้านสุวรรณภูมิ หรือเทียบเท่า มีน้ำอุ่นทุกห้อง พักห้องละ 4 – 5 ท่าน หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย… ราตรีสวัสดิ์
วันที่4 รายการ
05:30 นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวอ่างขาง
06:30 ชมทัศนียภาพของขุนเขาเขตชายแดนไทย-พม่า ที่ จุดชมวิวฐานปฎิบัตการนอแล และชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าปะหล่อง
08:00 บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) หลังอาหารให้ท่านอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
12:00 บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารของโครงการหลวงฯบนดอยอ่างขาง(มื้อที่ 7)
13:00 ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณตลาดชาวเขาบนดอยอ่างขางตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนำท่านเดินทางลงจากดอย อ่างขาง เพื่อนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย
15:30 นำท่านชมความวิจิตรงดงามตระกาลตากับวัดที่เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ ที่วัดร่องขุน สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังเสียงก็ดัง ให้ท่านเก็บภาพแห่งความสวยงาม
16:30 นำท่านออกเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาน้อยใหญ่ ระหว่างการเดินทาง
19:00 นำท่านเดินทานถึงที่พัก ภูชี้ฟ้าฮิลรีสอร์ทหรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่7) หลังมื้ออาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย ……ราตรีสวัสดิ์
วันที่5 รายการ
05:30 ท่านเดินทางขึ้นจุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามมากๆๆยามเช้าที่แสนสดชื่น เก็บภาพแห่งความประทับใจลงบนกล้องถ่ายรูปตัวเก่ง
08:00 บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารของที่พัก หลังอาหารให้ท่านอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวกันตามอัธยาศัย
10:00 นำท่านเดินทางไปเที่ยวกันต่อที่หมู่บ้านชาวจีนฮ่อดอยผาตั้ง ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่สวยงาม ชมประตูสยามผาบ่อง จุดชมวิว201 ซึ่งมองเห็นประเทศลาวและแม่น้ำโขงได้ชัดเจน ชมทะเลหมอกบนดอยผาตั้งที่สวยงามมาก
12:00 บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนดอยผาตั้ง (มื้อที่ 9)อิ่มอร่อยกับอาหารจีนยูนนาน (รับประกันความอร่อย)
14:00 นำทุกท่านเดินทางชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวและ สวนไม้ประดับอันสวยงามที่ โครงการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น
16:00 นำทุกท่านเลือกซื้อและชมสินค้าOTOP (ผ้าไหมทอมือ ณ บ้านฮวก)
16:30 จากนั้นนำท่านชมความสวยงามจากธรรมชาติของ น้ำตกภูซาง Unseen in Thailand
17:00 นำทุกท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคำ นำท่านชมศิลปะไทยลื้อและนมัสการ พระเจ้านั่งดิน ที่ วัดพระนั่งดิน Unseen in Thailand
18:00 นำทุกท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองพะเยา นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ที่ วัดศรีโคมคำ เพื่อเป็นสิริมงคลและ สักการะ อนุสารีย์พ่อขุนงำเมือง
19:00 บริการอาหารเย็นที่ร้านเรือเสบียงบรรยากาศสบายๆริมกว๊านพะเยา (มื้อที่ 10) หลังมื้ออาหารนำท่าน ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่6 รายการ
05:00 นำท่านเดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ