หมวดหมู่ทัวร์ ทัวร์เทศกาล

  \"เชียงราย - เชียงใหม่\" พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-พระธาตุดอยตุง – ล่องเรือแม่น้ำโขง – สามเหลี่ยมทองคำ – เกาะดอนซาว (ลาว) - ช็อปปิ้งที่ตลาดแม่สาย – เที่ยวประเทศพม่าที่ จ. ท่าขี้เหล็ก เจดีย์ชเวดากอง จำลอง – วัดร่องขุน – เชียงรายไนท์บาซาร์ – ขันโตกดินเนอร์ – เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ – ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ – ล่องแพไม้ไผ่ – นั่งเกวียน – นั่งรถม้าชมเมือง จ.ลำปาง
โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางวันที่ 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้เลย
วันแรก   กรุงเทพฯ –เชียงใหม่
19:00   เจ้าหน้าที่ของสยามบุรีทราเวลทัวร์รับท่านที่จุดนัดพบ
19:30   เดินทางสู่ภาคเหนือฟังคำบรรยายแนะนำข้อมูลต่างๆจากมัคคุเทศก์อารมณ์ดี เพลิดเพลินกับการชม V.D.O. พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
23:00   บริการข้าวต้มรอบดึก(มื้อที่ 1)
วันที่สอง   สามเหลี่ยมทองคำ – ล่องเรือชมสองฝั่งโขง - เกาะดอนซาว
06:30   เดินทางถึง จ.เชียงรายให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวที่ ริมจันทร์ รีสอร์ท หลังจากนั้น บริการอาหารเช้า (มื้อที่2) ที่โรงแรมดังกล่าว
09:30   นำท่านชมดินแดนสามเหลี่ยมทองคำซึ่งมีแม่น้ำโขงกั้นระหว่าง 3 ประเทศ ไทย-ลาว-พม่า หลังจากนั้นนำ ท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของสองฝั่งโขง หลังจากนั้นนำท่านข้ามไปยังฝั่งลาว ณ. เกาะดอนซาวให้ท่าน เลือกซื้อของตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ฝั่งไทย
11:00   นำท่านท่องเที่ยวที่ตลาดเชียงแสน(ตลาดผลไม้สดจากประเทศจีน)
12:30   บริการอาหารเที่ยง กับบรรยากาศสบายๆริมแม่น้ำโขง(มื้อที่3) ณ.ร้านตะวันริมโขง หลังอาหารเที่ยงนำท่านเดินทางไปยัง อ.แม่สาย เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้า ราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีวางขายอยู่มากมายที่ตลาดแม่สาย
15:30   นำท่านเดินทางข้ามสู่ประเทศเพื่อนบ้าน(พม่า) ที่ จ. ท่าขี้เหล็กชมเจดีย์เชวงดากองค์ องค์จำลองซึ่งมี ขนาดเท่าองค์จริงหลังจากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูปหยกขาว นำท่านเดินเล่นตลาดพลอย ตลาด เครื่องใช้ไฟฟ้า หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ประเทศไทย
18:30   บริการอาหารเย็น (มื้อที่4) ที่ตัวเมืองเชียงราย ภัตตาคารจีนยูนาน อาหารอร่อย ๆ บรรยากาศสบาย ๆ ริม แม่กก
20:00   นำท่านเดินเล่นที่ตลาดเชียงรายไนท์บาซาร์ (แม่ค้าจะมีทั้งคนในตัวเมืองและชาวเขา)ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย...
21:00   นำท่านเช็คอินเข้าที่พักที่ ริมจันทร์รีสอร์ท หรือ ขุนยมรีสอทร์ ให้ท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัย .....ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม   พระธาตุดอยตุง - ไร่แม่ฟ้าหลวง – วัดร่องขุน - ขันโตกดินเนอร์
07:30   บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารเช้าให้ท่านเก็บสัมภาระเพื่อให้ท่านเดินทาง ท่องเที่ยวกันกันต่อค่ะ....
09:00   นำท่านนมัสการพระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนา
10:00   นำท่านชมพระตำหนักดอยตุงซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จย่าเป็นศิลปะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และ ล้านนาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและงดงามมาก หลังจากนั้น นำท่านชมไร่แม่ฟ้าหลวงถือว่าเป็นแปลง ดอกไม้ที่สวยที่สุดในประเทศไทย มีดอกไม้บานตลอดทั้งปี
12:30   บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่6) มื้ออร่อยบรรยากาศสดชื่นริมคลอง ณ. ร้านอาหารของโรงแรมริมจันทร์ รีสอร์ท
14:00   นำท่านชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ณ วัดร่องขุนซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปิน ชื่อดัง อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
17:00   นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมนิวมิตรภาพ พักห้องละ 2 ท่าน/ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
18:00   พร้อมเพรียงกันที่ล็อบบี้ของที่พัก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวกันต่อ
18 :30   บริการอาหารค่ำ (มื้อที่7) ต้อนรับท่านสู่เมืองเชียงใหม่ในแบบฉบับของขันโตกดินเนอร์ ณ. ศูนย์ - วัฒนธรรมเชียงใหม่เพลิดเพลินกับชมฟ้อนรำของชาวล้านนาและเอร็ดอร่อยกับอาหารตามแบบฉบับของ ชาวเหนือ
20:00   นำท่านชมการฟ้อนรำของชาวเขาเผ่าต่างๆให้ท่านถ่ายรูปที่ละลึกกับชาวเขาตามอัธยาศัย
21:00   นำท่านเดินเล่น / ช้อปปิ้ง ณ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ให้ท่านเพลิดเพลินกับสินค้านานาชนิด หลังจากนั้นนำ ท่านเดินทางกลับที่พัก
22:30   นำท่านกลับที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เจอกันพรุ่งนี้................ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่   ชมการแสดงของช้างแสนรู้ – นั่งเกวียนท่องเที่ยว – ล่องแพไม้ไผ่ -ชมมหานครใต้ภิภพ(เวียงกุมกาม)- นั่งรถม้าชมเมือง
08:00   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10:00   นำท่านชมการแสดงของช้างแสนรู้ หลังจากนั้นนำท่านนั่งช้างชมธรรมชาติที่สวยงามของผืนป่าเชียงใหม่ ในบางช่วงสนุกสนานกับการนั่งช้างตะลุยลำน้ำแม่แตงใช้เวลาประมาณ 40 นาที หลังจากนั้นนำท่าน สัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางในอดีต โดยการนั่งเกวียนเดินทางท่องเที่ยวกันต่อ อีกประมาณ 40 นาทีเพื่อมาสู่ ท่าแพ หลังจากนั้นนำท่านท่องเที่ยวกันต่อโดยการนั่งแพไม้ไผ่ (ไม่อันตรายครับเพราะล่องแพแบบ สบายๆ) ล่องผ่านลำน้ำแม่แตง เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของสองฟากฝั่งน้ำ ให้ท่านถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
12:30   บริการอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่9) ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ที่ปางช้างแม่แตง
14:00   นำท่านเดินทางชมมหานครใต้ภิภพ (เวียงกุมกาม)
17:30   นำท่านเดินทางถึง จ.ลำปาง หลังจากนั้นนำท่านนั่งรถม้าชมรอบๆตัวเมืองลำปางให้ท่านได้สนุกสนานและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
19:00   บริการอาหารมื้อค่ำ(มื้อที่10) ณ ห้องอาหารของโรงแรมเวียงละคร หลังอาหารมื้อค่ำนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
05:30   เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม , อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ   เดินทางจากกรุงเทพฯ ท่านละ โทร.02-8736002 บาท
หมายเหต   หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 10 วัน ทางเราจะ คืนเงินมัดจำให้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น บนเกาะเต่า - เกาะนางยวน ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ DTAC และ GSM ได้ครับ
 

** รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึง ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ**

สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้ารัดส้น
การสำรองที่นั่ง   1. แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2. วางมัดจำท่านละ 1,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่าง น้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์


                        
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0108114829001 (บจก.สยามบุรีทราเวลทัวร์)

 
  Web Design , Web Programming